Gửi dữ liệu lên cổng
Chuyển đến nội dung
Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
Dữ liệu và nguồn
Thời gian cập nhật:
30-10-2023 09:35
Kích thước file:
738.09 Kb
Giấy phép:
Tải xuống:
Thời gian cập nhật:
30-10-2023 09:57
Kích thước file:
822.86 Kb
Giấy phép:
Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho 05 tổ chức
Tải xuống:
Thời gian cập nhật:
30-10-2023 10:00
Kích thước file:
743.47 Kb
Giấy phép:
Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho 03 tổ chức
Tải xuống:
Thời gian cập nhật:
30-10-2023 10:02
Kích thước file:
784.05 Kb
Giấy phép:
Tải xuống:
Thời gian cập nhật:
30-10-2023 10:03
Kích thước file:
856.18 Kb
Giấy phép:
Tải xuống:
Thời gian cập nhật:
30-10-2023 10:07
Kích thước file:
805.58 Kb
Giấy phép:
Tải xuống:
Thời gian cập nhật:
30-10-2023 10:08
Kích thước file:
792.28 Kb
Giấy phép:
Tải xuống:
Thời gian cập nhật:
30-10-2023 10:09
Kích thước file:
883.66 Kb
Giấy phép:
Tải xuống:
Thời gian cập nhật:
30-10-2023 10:09
Kích thước file:
842.26 Kb
Giấy phép:
Tải xuống:
Thời gian cập nhật:
30-10-2023 10:10
Kích thước file:
801.40 Kb
Giấy phép:
Tải xuống:
Thời gian cập nhật:
30-10-2023 10:11
Kích thước file:
771.74 Kb
Giấy phép:
Tải xuống:
Thời gian cập nhật:
14-11-2023 14:50
Kích thước file:
989.08 Kb
Giấy phép:
Tải xuống:
Thời gian cập nhật:
14-11-2023 14:55
Kích thước file:
1374.40 Kb
Giấy phép:
Tải xuống:
Thời gian cập nhật:
14-11-2023 14:56
Kích thước file:
1467.34 Kb
Giấy phép:
Tải xuống:
Thời gian cập nhật:
14-11-2023 14:56
Kích thước file:
1266.67 Kb
Giấy phép:
Tải xuống:
Thời gian cập nhật:
14-11-2023 14:56
Kích thước file:
996.71 Kb
Giấy phép:
Tải xuống:
Thời gian cập nhật:
14-11-2023 14:58
Kích thước file:
670.40 Kb
Giấy phép:
Tải xuống:
Thời gian cập nhật:
14-11-2023 14:59
Kích thước file:
1017.52 Kb
Giấy phép:
Tải xuống:
Thời gian cập nhật:
14-11-2023 14:59
Kích thước file:
700.51 Kb
Giấy phép:
Tải xuống:
Thời gian cập nhật:
14-11-2023 15:00
Kích thước file:
714.34 Kb
Giấy phép:
Tải xuống:
Thời gian cập nhật:
14-11-2023 15:00
Kích thước file:
714.91 Kb
Giấy phép:
Tải xuống:
Thời gian cập nhật:
14-11-2023 15:02
Kích thước file:
1025.13 Kb
Giấy phép:
Tải xuống:
Thời gian cập nhật:
14-11-2023 15:03
Kích thước file:
725.19 Kb
Giấy phép:
Tải xuống:
Thời gian cập nhật:
14-11-2023 15:03
Kích thước file:
742.02 Kb
Giấy phép:
Tải xuống:
Thời gian cập nhật:
14-11-2023 15:04
Kích thước file:
753.70 Kb
Giấy phép:
Tải xuống:
Thời gian cập nhật:
14-11-2023 15:05
Kích thước file:
624.44 Kb
Giấy phép:
Tải xuống:
Thời gian cập nhật:
14-11-2023 15:05
Kích thước file:
600.95 Kb
Giấy phép:
Tải xuống:
Thời gian cập nhật:
14-11-2023 15:05
Kích thước file:
599.27 Kb
Giấy phép:
Tải xuống:
Thời gian cập nhật:
14-11-2023 15:06
Kích thước file:
837.82 Kb
Giấy phép:
Tải xuống:
Thời gian cập nhật:
14-11-2023 15:10
Kích thước file:
918.24 Kb
Giấy phép:
Tải xuống:
Thời gian cập nhật:
14-11-2023 15:10
Kích thước file:
761.22 Kb
Giấy phép:
Tải xuống:
Thời gian cập nhật:
14-11-2023 15:11
Kích thước file:
833.60 Kb
Giấy phép:
Tải xuống:
Thời gian cập nhật:
14-11-2023 15:11
Kích thước file:
912.50 Kb
Giấy phép:
Tải xuống:
Thời gian cập nhật:
14-11-2023 15:13
Kích thước file:
756.28 Kb
Giấy phép:
Tải xuống:
Thời gian cập nhật:
14-11-2023 15:13
Kích thước file:
698.45 Kb
Giấy phép:
Tải xuống:
Thời gian cập nhật:
14-11-2023 15:13
Kích thước file:
832.05 Kb
Giấy phép:
Tải xuống:
Thời gian cập nhật:
14-11-2023 15:13
Kích thước file:
893.11 Kb
Giấy phép:
Tải xuống:
Thời gian cập nhật:
22-11-2023 14:26
Kích thước file:
796.69 Kb
Giấy phép:
Tải xuống:
Thời gian cập nhật:
22-11-2023 14:28
Kích thước file:
768.66 Kb
Giấy phép:
Tải xuống:
Thời gian cập nhật:
22-11-2023 14:32
Kích thước file:
738.09 Kb
Giấy phép:
Tải xuống:
Thời gian cập nhật:
22-11-2023 14:33
Kích thước file:
739.74 Kb
Giấy phép:
Tải xuống:
Thời gian cập nhật:
29-11-2023 17:15
Kích thước file:
726.90 Kb
Giấy phép:
Tải xuống:
Thông tin dữ liệu
Cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Tên Thông tin
Định danh 36f8b258-e0a3-46ff-8445-0ce92b4b916f
Tên cap-chung-chi-nang-luc-hoat-dong-xay-dung-cua-to-chuc
Tiêu đề Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
Phiên bản
Đường dẫn https://opendata.thanhhoa.gov.vn/dataset/cap-chung-chi-nang-luc-hoat-dong-xay-dung-cua-to-chuc
Định danh giấy phép Chưa cấp phép
Tác giả anhlt.sxd
Thư điện tử anhlt.sxd@thanhhoa.gov.vn
Bộ phận duy trì
Thư điện tử của bộ phận duy trì
Trạng thái Hoạt động
Kiểu PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF
Tổ chức sở hữu Sở Xây dựng
Riêng tư Công khai
Chỉnh sửa 29-11-2023 17:15
Định danh tác giả Lê Tuấn Anh
Thời gian tạo 30-10-2023 09:35
Nguồn
Kiểu dữ liệu
Tần suất cập nhật
Đánh giá
Chia sẻ bộ dữ liệu